Dit jaar koppelen we onze impact voor het eerst aan de Sustainable Development Goals. De Sustainable Development Goals zijn ontworpen als een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Het zijn 17 doelen en ze worden ook wel de Global Goals of SDG’s genoemd. De SDG's zijn in 2015 vastgesteld door de United Nations General Assembly (VN) en moeten tegen het jaar 2030 worden bereikt.

We zien dat de SDG’s een “gezamenlijke taal” bieden om met onze stads- en onderwijspartners het gesprek over onze gezamenlijk impact te voeren en wellicht te vergroten. Bovendien biedt het onszelf inzicht: waar dragen we aan bij? Wat vinden we daarvan en willen we daar iets anders in doen?

Impact Academie van de Stad
Academie van de Stad verbindt studenten aan de samenleving. Dit is zo breed dat we ervoor gekozen hebben de impact op de SDG’s in twee delen op te knippen. Allereerst kijken we naar de impact van Academie van de Stad in z’n geheel. Daarna zullen we inzoomen op de impact per project. 

Los van de projecten werkt Academie van de Stad door haar missie en visie en daaruit vloeiende werkwijze altijd aan twee SDG’s:

 • SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Doordat wij studenten in de gelegenheid stellen de stad als leeromgeving te gebruiken, voegt dat kwaliteit toe aan het onderwijs. Tegelijkertijd zijn deze studenten in meer dan 100 projecten per jaar hard aan de slag om steden inclusiever, veerkrachtiger en duurzamer te maken. Lees hier verder.

Project-specifieke impact 
Bij elk project hebben we samen met onze partners gekeken of deze bijdraagt aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Dit is pas het geval als het bijdraagt aan het bepalen van één of meerdere subdoelstellingen. Als het project niet aan een subdoelstelling te linken is, kunnen we niet spreken van impact op het behalen van een SDG. Sommige projecten zijn aan meerdere SDG’s gekoppeld.


Sustainable
Development
Goals

Dit jaar koppelen we onze impact voor het eerst aan de Sustainable Development Goals. De Sustainable Development Goals zijn ontworpen als een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Het zijn 17 doelen en ze worden ook wel de Global Goals of SDG’s genoemd. De SDG's zijn in 2015 vastgesteld door de United Nations General Assembly (VN) en moeten tegen het jaar 2030 worden bereikt.

We zien dat de SDG’s een “gezamenlijke taal” bieden om met onze stads- en onderwijspartners het gesprek over onze gezamenlijk impact te voeren en wellicht te vergroten. Bovendien biedt het onszelf inzicht: waar dragen we aan bij? Wat vinden we daarvan en willen we daar iets anders in doen?

Impact Academie van de Stad
Academie van de Stad verbindt studenten aan de samenleving. Dit is zo breed dat we ervoor gekozen hebben de impact op de SDG’s in twee delen op te knippen. Allereerst kijken we naar de impact van Academie van de Stad in z’n geheel. Daarna zullen we inzoomen op de impact per project. 

Los van de projecten werkt Academie van de Stad door haar missie en visie en daaruit vloeiende werkwijze altijd aan twee SDG’s:

 • SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Doordat wij studenten in de gelegenheid stellen de stad als leeromgeving te gebruiken, voegt dat kwaliteit toe aan het onderwijs. Tegelijkertijd zijn deze studenten in meer dan 100 projecten per jaar hard aan de slag om steden inclusiever, veerkrachtiger en duurzamer te maken. Lees hier verder.

Project-specifieke impact 
Bij elk project hebben we samen met onze partners gekeken of deze bijdraagt aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Dit is pas het geval als het bijdraagt aan het bepalen van één of meerdere subdoelstellingen. Als het project niet aan een subdoelstelling te linken is, kunnen we niet spreken van impact op het behalen van een SDG. Sommige projecten zijn aan meerdere SDG’s gekoppeld.


Sustainable
Development
Goals

Zoals je in bovenstaande tabel kunt lezen dragen we onze projecten specifiek aan acht Sustainable Development Goals aan. Lees hieronder op welke subdoelstellingen de projecten specifiek impact maken binnen de verschillende hoofddoelen.

Binnen doel 4 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen” doen we dat door bij te dragen aan de subdoelstellingen:

 • 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.
 • 4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.
 • 4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.
 • 4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.
 • 4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.


In onze projecten dragen we ook bij het bevorderen van aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen (doelstelling 8) door het stimuleren van de subdoelstellingen:

 • 8.6 Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn.
 • 8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.


Het doel 9Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie” brengen we dichterbij in twee projecten die zich beiden focussen op subdoelstelling 9.4: “Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden”.


Met 42 projecten werken we aan het terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen (doel 10). Dit doen we door bij te dragen aan de subdoelstellingen:

 • 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.
 • 10.3 Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht.
 • 10.4 Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming.


Ook aan doel 11Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam” brengen wij een forse bijdrage met 56 projecten, door het stimuleren van de volgende subdoelstellingen:

 • 11.1 Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren.
 • 11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen
 • 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.
 • 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.
 • 11.a Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.


Het behalen van doel 12: “Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen” stimuleren we in dertien projecten die bijdragen aan de volgende subdoelstellingen:

 • 12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.
 • 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.
 • 12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.


Onze bijdrage aan het behalen van doel 13. “Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden” is te zien in negen projecten, door  de opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit te verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering (subdoelstelling 13.3).


Tot slot dragen we met veertien projecten bij aan doel 16. “Vrede, justitie en sterke publieke diensten” doordat onze projecten de volgende subdoelstellingen ondersteunen:

 • 16.4 Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden.
 • 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.
 • 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.
 • 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.